Few-layer bismuthene for 1-μm ultrafast laser applications

  1. Tianci Feng,
  2. Xiaohui Li,
  3. Tong Chai,
  4. Penglai Guo,
  5. Ying Zhang,
  6. Ruisheng Liu,
  7. Jishu Liu,
  8. JiangBo Lu and
  9. Yanqi Ge

Published 23 May 2019

Beilstein Arch. 2019, 201928. doi:10.3762/bxiv.2019.28.v1

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Logo
Logo
Logo
Symposia